Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji V

15-16 listopada 2019

 


Zaproszenie

           

Tematem konferencji będą przemiany religii i religijności dokonujące się we współczesnym świecie, a także funkcjonowanie w warunkach modernizacji i globalizacji kościołów, małych wspólnot i organizacji religijnych, nowych ruchów religijnych, a także pozainstytucjonalnych form religijności.

  Sugerowane zagadnienia:

- wpływ procesów modernizacyjnych i globalizacyjnych występujących w pozareligijnych dziedzinach kultury na przemiany religii i religijności - reakcja wspólnot religijnych na podejmowane w ich ramach próby modernizacji

- nowe formy religijności i duchowości powstajšce w wyniku zmian modernizacyjnych i globalizacyjnych

- religia w sferze publicznej i w sferze prywatnej

- religia i nowe media

- nowe wzory komunikacji religijnej

- procesy sekularyzacji i desekularyzacji

- dialog międzyreligijny w erze globalizacji

- ekskluzywizm i fundamentalizm religijny

 

Termin zgłaszania referatów: 25 paŸdziernika 2019 roku.

Opłatę konferencyjną w wysokoœci 350 PLN prosimy kierować na konto:

Centrum Badań Interdyscyplinarnych

PKO BP I Oddział w Poznaniu

23 1020 4027 0000 1102 0417 0288

Formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem wystąpienia (o objętości nieprzekraczającej 1800 znaków) prosimy przesyłać na adres e-mailowy konferencji: sztajers@amu.edu.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Praktyczne informacje

Miejsce obrad:

          Wydział Nauk Społecznych UAM
          ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Czas obrad:

          15-16 listopada 2019

Opłata konferencyjna:

          350 PLN

Termin zgłaszania
abstraktów:


          25 paŸdziernika 2019

Termin uregulowania
opłaty konferencyjnej:


          7 listopada 2019

Termin przesyłania
tekstów do druku:


          30 grudnia 2019